人凭志气 虎凭威 Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy

Làm người, cách sống khôn ngoan là tự chủ – tự lực – tự cường. Tiến thân dựa vào tài năng, trí tuệ, và nội lực của bản thân.

Sử dụng phương thức khôn ngoan để tạo dựng cơ nghiệp, gây dựng thanh thế

Weblog là phương tiện giúp cho chủ nhân của nó có thể “nhất hô bá ứng”, xây dựng tên tuổi, sự nghiệp, thế lực trực tuyến.

Cũng là phương tiện để hiện thực hóa sách lược cuộc sống “nhất tiễn song điêu”

Người xưa tạc chữ lên vách núi, lên bia đá. Người nay viết chữ lên các trang web.

Weblog thật là nhất cử lưỡng tiện

Đây là lý do cho sự có mặt của Quang Vũ Weblog

Mỗi con người đã là tác phẩm của tạo hóa rồi. Quá trình sống là quá trình tự bản thân dần nhận ra được giá trị, cái hay, cái đẹp của tác phẩm đó.

Con người càng đi sâu vào bên trong, càng khám phá về mình sẽ thấy được mình có rất nhiều cái hay.

Viết lách, chia sẻ mang lại rất nhiều giá trị cho bản thân. Mang bản thân đến với thế giới, kéo cả thế giới lại gần bên bản thân, tự trao dồi làm sâu sắc chính bản thân mình, tạo tác giá trị, giúp đỡ được nhiều người.

Trong kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số hóa được giá trị của bản thân là việc cần làm và hợp với thời đại

Đọc thêm bài …


Bài mới đăng