Chia sẻ kinh nghiệm làm nghề viết

Những điều quan trọng xác định sự thành công của một bài viết…

Điều thứ nhất: tâm thái trong khi viết

Có cái tâm thái tại thời điểm giao thoa của cảm xúc tích cực và trí tuệ hanh thông

Điều thứ hai: sự chuyển hóa tích cực của người đọc

Hướng tâm, đặt tâm vào ích lợi người đọc nhận được, và thông qua đó ứng dụng tạo chuyển hóa

Điều thứ ba: cách đặt vấn đề

Cách đặt vấn đề xác định nội dung viết


Để làm được những việc này thì người viết cần xây dựng cho mình nhân cách, đạo đức con người trước, sau đó mới đến đạo đức nghề. Đạo đức là điều kiện cần, nhìn thấy sự thật, hiểu rõ lẽ phải, lợi ích để làm phương tiện cho quá trình viết cho đúng. Viết đúng rồi, sau tính đến viết hay để cho người đọc dễ tiếp nhận thông tin.

Viết một bình luận