Con đường

Để cho đường đời rộng mở thênh thang

Tầm vóc của bản thân lớn hơn qua thời gian – Giá trị của bản thân mỗi ngày thêm bồi đắp – Tài năng với công đức đến được với nhiều người


    SÁCH LƯỢC CUỘC SỐNG:

    Nhất tiễn song điêu 一箭双雕

    Hiện thực hóa được kế sách Nhất tiễn hạ song điêu – nhất cử lưỡng tiện – một việc làm mà cùng lúc đạt được cả hai mục đích quan trọng.

    • Mục đích thứ nhất: Bồi dưỡng được bản thân, phát triển được sự nghiệp, tạo dựng được hình ảnh, chia sẻ được giá trị.
    • Mục đích thức hai: Đem lại ích lợi cho đời thông qua các giá trị chia sẻ, giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người